BradoDERM Soft - színtelen bőrfertőtlenítőszer - több méretben - UG444569

BradoDERM Soft - színtelen bőrfertőtlenítőszer - több méretben - UG444569

BradoDERM Soft - színtelen bőrfertőtlenítőszer - több méretben - UG444569

1 600 Ft
Összehasonlítás
Kedvencekhez
BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő
Felhasználási terület
Higiénés kézfertõtlenítésre, és mûtéti bemosakodásra
Jellemzõk
Széles antimikrobiális hatásspektrum. Bõrvédõ anyagot tartalmaz, ezért kevésbé szárítja a kezet.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Részletek
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
Alkalmazás: műtéti kézfertőtlenítő szer
Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167
Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199
06-1/476-6400
06-1/476-6464
2. A veszély azonosítása
EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
Xi (Irritatív)
Veszélyszimbólum:
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R 11: Tűzveszélyes
R 22: Lenyelve ártalmas
R 36: Szemizgató hatású
Oldalszám: 1/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
Etil-alkohol 65,00 64-17-5 F 11 7-16
Kvaterner ammónium
vegyület (50%-os) <1,00 68391-01-5
68449-41-2 C 21/22-34-50 36/37/39-45
4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó
vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
azonnal szakorvoshoz kell vinni.
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni és ha
szükséges a beteget orvosi ellátásban kell részesíteni.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános leírás: A termék „Tűz és robbanásveszélyes”
Tűzveszélyességi osztály: B
Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék,
száraz por
6. Intézkedések baleset esetén
Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
gyújtóforrást meg kell szüntetni.
Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
Szemvédelem: védőszemüveg
Oldalszám: 2/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
szabad.
Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
leöblíteni.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
Gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani. Használat
közben tilos a dohányzás. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel
nem keverhető.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól
szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
elkülönítve. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Szállításra,
tárolásra a nemzetközileg elfogadott szabályok és az
illetékes, országos hatóságok előírásai vonatkoznak.
Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
inni nem szabad.
Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
kerüljön.
A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvizes
tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
A termék nem alkalmazható nyálkahártya fertőtlenítésére.
Oldalszám: 3/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés: Színtelen folyadék
Szag: Parfümös, enyhe alkoholos
pH (hígítás nélkül, 20°C): 5,5-6,5
Sűrűség: 0,875-0,895 g/cm3
Törésmutató: 1,360-1,370
Lobbanáspont: 21-23°C
Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik
10. Stabilitás és reakcióképesség
Az előírt tárolási körülmények között és rendeltetésszerű használat esetén stabil.
(Lásd 7. pont)
Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő. Más tisztító-és
fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
11. Toxikológiai információk
Adatok nem ismertek
12. Ökotoxicitás
Adatok nem ismertek
13. Hulladékkezelés
A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
nincsenek.
Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill. kezelés nélkül
közcsatornába juttatni.
Oldalszám: 4/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
14. Szállításra vonatkozó adatok
Szállítási név: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM
rendelet alapján:
ADR/RID besorolás:
UN szám: 1170
Osztály: 3
Csomagolási csoport: II
Veszélyességi bárca: 3
Szállítási kategória: 2
15. Szabályozási információk
Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
biztonságáról
16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításról, valamint az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet
A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk: lásd 16. pont.
16. Egyéb
A termék engedélyszáma: OTH 4181-4/2008
Oldalszám: 5/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
Xi (Irritatív)
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11: Tűzveszélyes
R22: Lenyelve ártalmas
R36: Szemizgató hatású
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13: Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
S25: Kerülni kell a szembe jutást.
S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni.
S46: Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
mutatni.
S50: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
S3/9/14: Hűvös, jól szellőztethető helyen nyílt lángtól és
gyújtóforrástól távol tartandó.
A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
R11: Tűzveszélyes
R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R34: Égési sérülést okoz
R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
kötelessége.
Változás az előző kiadáshoz képest: 16. pont
Oldalszám: 6/6
Adatok
Cikkszám
UG444569
Tömeg
500 g/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!