BradoPlus Color bőrfertőtlenítő (színezett) - 1000 ml - UG769829

BradoPlus Color bőrfertőtlenítő (színezett) - 1000 ml - UG769829
BradoPlus Color bőrfertőtlenítő (színezett) - 1000 ml - UG769829
2 950 Ft
Nem vásárolható!
Összehasonlítás
Kedvencekhez
BradoPlus Color bőrfertőtlenítő - színezett
Felhasználási terület
Injekció, vérvétel, punkció előtti bőrfertőtlenítés, műtéti bőrfelület fertőtlenítése.
Jellemzők
Jód-,klór- és aldehidmentes. Széles antimikrobiális hatásspektrum, gyors behatási idő. Bőrvédő anyagot tartalmaz. Színezett kivitel.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Részletek
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
Alkalmazás: bőrfertőtlenítő szer
Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167
Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199
06-1/476-6400
06-1/476-6464
2. A veszély azonosítása
EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
Veszélyszimbólum:
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11: Tűzveszélyes
Oldalszám: 1/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
Etil-alkohol 73,00 64-17-5 F 11 7-16
2-hidroxi-bifenil <0,30 90-43-7 Xi, N 36/37/38-50 22-61
Kvaterner ammónium
vegyület (50%-os) <0,30 68391-01-5
63449-41-2 C 21/22-34-50 36/37/39-45
4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni, folyó
vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
azonnal szakorvoshoz kell vinni.
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni, és ha
szükséges a beteget orvosi ellátásban kell részesíteni.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános leírás: A termék „Tűz és robbanásveszélyes”
Tűzveszélyességi osztály: B
Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék,
száraz por
6. Intézkedések baleset esetén
Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
Szemvédelem: védőszemüveg
Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
gyújtóforrást meg kell szüntetni.
Oldalszám: 2/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
szabad.
Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
leöblíteni.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól,
nyílt lángtól távol kell tartani. Használat közben tilos a
dohányzás.
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól
szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
elkülönítve. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Szállításra,
tárolásra a nemzetközileg elfogadott szabályok és az illetékes,
országos hatóságok előírásai vonatkoznak.
Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
inni nem szabad.
Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
kerüljön. A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg
folyóvizes tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
A termék nem alkalmazható nyálkahártya fertőtlenítésére.
Oldalszám: 3/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés: Narancssárga folyadék
Szag: Parfümös, enyhén alkoholos
pH (hígítás nélkül, 20°C): 6,0-6,5
pH (10%-os vizes oldat): 5,0-6,0
Sűrűség: 0,865-0,875 g/cm3
Törésmutató: 1,360-1,370
Lobbanáspont: 21-23°C
10. Stabilitás és reakcióképesség
Az előírt tárolási körülmények között és rendeltetésszerű használat esetén stabil.
(Lásd 7. pont)
Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.
11. Toxikológiai információk
Toxicitás: A készítmény nem toxikus.
Irritáció: A készítmény szem és nyálkahártya irritációt okozhat
Szenzibilizáló hatás: Rendeltetésszerű használat során a készítmény nem okoz
túlérzékenységet.
12. Ökotoxicitás
Adatok nem ismertek.
13. Hulladékkezelés
A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
nincsenek. Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill.
kezelés nélkül közcsatornába juttatni.
Oldalszám: 4/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
14. Szállításra vonatkozó adatok
Szállítási név: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM
rendelet alapján:
ADR/RID besorolás:
UN szám: 1170
Osztály: 3
Csomagolási csoport: II
Szállítási kategória: 2
Veszélyességi bárca: 3
15. Szabályozási információk
Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
biztonságáról
16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításról, valamint az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet
A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk: lásd 16. pont.
Oldalszám: 5/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: BRADOPLUS COLOR bőrfertőtlenítő szer
A kiállítás kelte: 2007.10.29. Verzió: 2
16. Egyéb
A termék bejelentési száma: OKBI/1872/2002
A termék engedélyszáma: OTH 2812-3/2002
A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11: Tűzveszélyes
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
S25: Kerülni kell a szembe jutást.
S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni.
S50: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
S3/9/14: Hűvös, jól szellőztethető helyen nyílt lángtól és
gyújtóforrástól távol tartandó.
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
kötelessége.
Változás az előző kiadáshoz képest: 1., 2., 3., 14., 16. pont
Oldalszám: 6/6
Adatok
Cikkszám
UG769829
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!