Bradosept - felületfertőtlenítő - több méretben - UG515684

Bradosept - felületfertőtlenítő - több méretben - UG515684
Bradosept - felületfertőtlenítő - több méretben - UG515684
4 267 Ft
Nem vásárolható!
Összehasonlítás
Kedvencekhez
BradoSept 5000ml - felületfertőtlenítő, Aldehidmentes
Felhasználási terület
Felületek gyors fertõtlenítése.
Jellemzõk
Kész munkaoldat, Széles antimikrobiális spektrum, aldehidmentes összetétel, rövid behatási idõ. Egészségügyi és élelmiszeripari felhasználásra, alkohol álló kis felületek, felszerelési, berendezési tárgyak, gyors permetezéses fertõtlenítésére.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Részletek
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve: Bradosept
Alkalmazás: aldehidmentes alkoholos felületfertőtlenítő
Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167
Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199
2. A veszély azonosítása
EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
Xi (Irritatív)
Veszélyszimbólum:
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R 11: Tűzveszélyes
R 36: Szemizgató hatású
R 67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Kémiai név Konc. (%) CAS-szám EINECS Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
Etil-alkohol 40 64-17-5 200-578-6 F 11 7-16
i-propanol 34 67-63-0 200-661-7 Xi, F 11-36-67 7-16-24/25-26
Oldalszám: 1/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós rosszullét esetén
orvosi ellátás biztosítandó.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett átitatódott ruházatot le kell venni és a bőrt folyó
vízzel le kell öblíteni. Ha szükséges a sérültet orvosi ellátásban
kell létesíteni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni, folyó
vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
azonnal szakorvoshoz kell vinni.
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni (nem
tejet) és azonnal orvosi ellátás szükséges. Hánytatni nem
szabad.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános leírás: Tűz- és robbanásveszélyes folyadék
Tűzveszélyességi osztály: B
Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék, száraz
por
6. Intézkedések baleset esetén
Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
gyújtóforrást meg kell szüntetni.
Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
Szemvédelem: védőszemüveg
Kézvédelem: védőkesztyű
Testvédelem: védőruha
Oldalszám: 2/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
szabad.
Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
leöblíteni.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Elektromos eszköz fertőtlenítése csak áramtalanítás után
végezhető. Alkohol érzékeny felületen nem alkalmazható.
Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól,
nyílt lángtól távol kell tartani. Gyerekek kezébe nem
kerülhet.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól
szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
elkülönítve. Szállításra, tárolásra a nemzetközileg elfogadott
szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai
vonatkoznak.
Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
inni nem szabad. Elektromos készülék fertőtlenítése csak feszültségmentes állapotban
végezhető.
Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
kerüljön. A permetet ne lélegezzük be.
A dolgozók viseljenek megfelelő védőruházatot: védőruha, védőkesztyű,
védőszemüveg. A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hidegmeleg
folyóvizes tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
Oldalszám: 3/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés: Színtelen, tiszta, átlátszó folyadék
Szag: Alkoholos, enyhén illatosított
Sűrűség: 0,855 g/cm3
Törésmutató: 1,369
Lobbanáspont (nyílttéri): 22°C
10. Stabilitás és reakcióképesség
Megfelelő körülmények között stabil. (Rendeltetésszerű használat.)
Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.
11. Toxikológiai információk
Toxicitás: A készítmény nem toxikus.
Irritáció: Szem- és nyálkahártya irritációt okozhat
Szenzibilizáló hatás: Rendeltetésszerű használat során nem okoz túlérzékenységet.
12. Ökotoxicitás
Adatok nem ismertek
13. Hulladékkezelés
A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
nincsenek. Kerülni kell a termék és annak maradékának talajba, élővízbe és hígítás
ill. kezelés nélkül közcsatornába jutását.
14. Szállításra vonatkozó adatok
Szállítási név: UN 1987 Alkoholok, m.n.n. ( izopropanol, etanol), 3, PGII, (D/E)
Oldalszám: 4/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
ADR/RID besorolás:
UN szám: 1987
Osztály: 3
Osztály kód: F1
Csomagolási csoport: II
Szállítási kategória: 2
Veszélyességi bárca: 3
Alagútkód: D/E
15. Szabályozási információk
Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
biztonságáról
16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007.(VI.29.)GKM rendelet
A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk:
A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
Xi (Irritatív)
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11: Tűzveszélyes
R36: Szemizgató hatású
R67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
Oldalszám: 5/6
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradosept
A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni
16. Egyéb
A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
R11: Tűzveszélyes
R36: Szemizgató hatású
R67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
kötelessége.
Oldalszám: 6/6
Adatok
Cikkszám
UG515684
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!