BradoClear Felületfertőtlenítő koncentrátum (aldehidmentes) 5000ml - UG106584

BradoClear Felületfertőtlenítő koncentrátum (aldehidmentes) 5000ml - UG106584
BradoClear Felületfertőtlenítő koncentrátum (aldehidmentes) 5000ml - UG106584
16 200 Ft
Összehasonlítás
Kedvencekhez
BradoCleaR 5000ml - felületfertőtlenítő (aldehidmentes)
Felhasználási terület
Felületek fertõtlenítése és tisztítása egy munkafázisban
Jellemzõk
Koncentrátum, alacsony (már 0,25%-ban) alkalmazási koncentráció, széles hatásspektrum, kiváló tisztító és fertõtlenítõhatás. Egészségügyi, élelmiszeripari, ipari felhasználásra.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Részletek
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
Alkalmazás: felületfertőtlenítő koncentrátum
Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167
Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199
2. A veszély azonosítása
EU veszélyjel: C (Maró)
N (Környezeti veszély)
Veszélyszimbólum:
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R34: Égési sérülést okoz
R36/38: Szem- és bőrizgató hatású
R41: Súlyos szemkárosodást okozhat
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
hatású lehet)
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
Oldalszám: 1/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
Kvaterner ammónium
vegyület (50%-os oldat)
£20,00 68391-01-5 C, N 21/22-34-50 26-36/37/39-
45
Biguanid hidroklorid
polimer (20%-os oldat) 25,00 27083-27-8 Xi, N 38-41-43-
50/53
23-26-28-
36/37/39-60-
61
C10-14 zsíralkohol etoxilatpropoxilát(
1,2PO, 6,4EO)
zsíralkoholpoliglikoléter
5,00 69227-22-1 Xn 22-41 25-26-39-46
4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba helyezni,
tartós rosszullét esetén orvosi ellátás biztosítandó.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett átitatódott ruházatot le kell venni és a bőrt folyó
vízzel le kell öblíteni. Ha szükséges a sérültet orvosi ellátásban
kell létesíteni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel
a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása
közben. A sérültet azonnal szakorvoshoz kell vinni.
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni és
azonnal orvosi ellátás szükséges. Hánytatni nem szabad orvosi
szaktanács nélkül.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános leírás: A készítmény nem tűzveszélyes.
Tűzveszélyességi osztály: E
Oltóanyagok: vízköd, hab, száraz oltóanyag
Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: légzőkészülék használata kötelező
Oldalszám: 2/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
6. Intézkedések baleset esetén
Személyekre vonatkozó óvintézkedések:
Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
Szemvédelem: védőszemüveg-arcvédő
Kézvédelem: védőkesztyű
Testvédelem: védőruha
Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe, bőrre és
nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A
védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe és csatornába juttatni nem
szabad.
Kiömlés esetén: Mechanikusan fel kell szedni (nedvszívó hatású anyag), majd
zárt tároló edénybe kell tenni.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: Csak foglalkozászerű felhasználásra!
Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Óvakodni kell a
bőrre és szembe kerülésétől. A terméket csak hígítva szabad
használni!
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
Tárolás: Eredeti, ép bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de
fagymentes, jól szellőztethető helyen tárolandó. Gyerekek
kezébe nem kerülhet.
Szállítására, tárolására a nemzetközileg elfogadott
szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai
vonatkoznak.
Eltarthatóság: Az előírt körülmények között 3 év.
Oldalszám: 3/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény tulajdonságait és a felhasználás
munkaegészségügyi előírásait. Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény maró
hatására.
A terméket csak hígítva szabad használni. Használatakor ügyelni kell arra, hogy a
készítmény a szembe, bőrre és nyálkahártyára ne kerüljön.
A dolgozók viseljenek megfelelő védőruházatot: védőruha, védőkesztyű,
védőszemüveg. Munka közben dohányozni, enni, inni nem szabad.
A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvizes
tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés: Színtelen, üledékmentes folyadék
Szag: Illatosított
pH (hígítás nélkül, 20°C): 6,8 – 7,4
Sűrűség (20°C): ~1,0 g/cm3
Törésmutató: 1,365 – 1,375
Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik
10. Stabilitás és reakcióképesség
Az előírt tárolási körülmények között (száraz, hűvös de fagymentes helyen) stabil.
(Rendeltetésszerű használat szükséges.)
Égés vagy hőbomlás során keletkeznek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok,
hidrogén-klorid.
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
Oldalszám: 4/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
11. Toxikológiai információk
A készítményben található hatóanyagok:
Kvaterner ammónium vegyület:
Akut mérgező hatás szájon át (LD50): 1200 mg/kg (patkány)
Hatása bőrre: Maró hatás (nyúl)
Hatása nyálkahártyára: Maró hatás (nyúl)
Biguanid hidroklorid polimer:
Akut mérgező hatás szájon át (LD50): >2000 mg/kg (patkány)
Bőr irritáció: Bőrirritáló.
Szem irritáció: Súlyos szemkárosodást okozhat.
A Bradoclear felületfertőtlenítő készítményre vonatkozóan:
Adatok nem ismertek
12. Ökotoxicitás
A termékben levő tenzidtartalom átlagosan legalább 90%-ban biológiai úton
lebontható.
Kvaterner ammónium vegyület:
Hal toxicitás(LC50): 1,0-10,0 mg/l (Brachydanio rerio/96 óra)
Biguanid hidroklorid polimer:
Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 2, a vízminőséget
veszélyeztető anyag
Hal toxicitás (LC50): <1,0 mg/l (Rainbow trout/96 óra)
Oldalszám: 5/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
13. Hulladékkezelés
A készítmény és maradékai a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény,
valamint a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, ill. a 16/2001(VII.18.) KöM rendelet
alapján a 07 06 alcsoportba tartoznak. A csomagolási hulladék kódszám: 15 01 01
(papír, karton), ill. 15 01 02 (műanyag). Kezelésükre a rendeletben foglaltak az
irányadók.
Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill. kezelés nélkül
közcsatornába juttatni.
14. Szállításra vonatkozó adatok
Szállítási név: Folyékony maró fertőtlenítőszer mnn (kvaterner ammónium
vegyület)
ADR/RID besorolás:
UN szám: 1903
Osztály kód: C9
Csomagolási csoport: III
Veszélyességi bárca: 8
Korlátozott mennyiség: LQ7
15. Szabályozási információk
Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
biztonságáról
16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
Oldalszám: 6/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007. (VI.29.) GKM rendelet
A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk:
Veszélyjel: C (Maró)
N (Környezeti veszély)
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R34: Égési sérülést okoz
R36/38: Szem- és bőrizgató hatású
R41: Súlyos szemkárosodást okozhat
R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
hatású lehet)
R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.
S28: Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell
mosni
S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt
kell viselni.
S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha
lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S50: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető
16. Egyéb
A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Oldalszám: 7/8
BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
R 21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 22: Lenyelve ártalmas
R 34: Égési sérülést okoz
R 38: Bőrizgató hatású
R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
hatású lehet)
R 50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
kötelessége.
Változás az előző kiadáshoz képest: 3., 7., 15., 16. pont
Oldalszám: 8/8
Amennyiben egyéb kiegészítő információt szeretne, kérjük bizalommal keresse munkatársainkat! info@ultragel.hu
Adatok
Cikkszám
UG106584
Tömeg
5 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!