Új jelszó kérése
Hírlevél
Látogató számláló
0
5
5
3
6
1
1
Nr.1 Termékek!
Termékajánló
Termék részletek


BradoPlus bőrfertőtlenítő - színtelen - UG745365

BradoPlus bőrfertőtlenítő - színtelen - UG745365
866 Ft

Brado Plus bőrfertőtlenítő (színtelen)
Felhasználási terület
Injekció, vérvétel, punkció előtti bőrfertőtlenítés, műtéti bőrfelület fertőtlenítése.
Jellemzők
Jód-,klór- és aldehidmentes. Széles antimikrobiális hatásspektrum, gyors behatási idő. Bőrvédő anyagot tartalmaz.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
 • BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
  A készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  Alkalmazás: kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
  6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
  Tel: 62/592-100
  Fax: 62/592-167
  Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
  Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
  06-80/201-199
  2. A veszély azonosítása
  EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Veszélyszimbólum:
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R11: Tűzveszélyes
  3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
  Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
  Etil-alkohol ~73,00 64-17-5 F 11 7-16
  2-hidroxi-bifenil
  (Preventol O extra) <0,30 90-43-7 Xi, N 36/37/38-50 22-61
  Kvaterner ammónium
  vegyület (50%)
  (Preventol R 50)
  <0,30 68391-01-5 C, N 21/22-34-50 26-36/37/39-
  45
  Oldalszám: 1/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  4. Elsősegélynyújtási intézkedések
  Szembe jutás esetén: Azonnal 10-15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó
  vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
  mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
  azonnal szakorvoshoz kell vinni.
  Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni.
  Azonnal orvost kell hívni.
  5. Tűzvédelmi intézkedések
  Általános leírás: A termék „Tűz és robbanásveszélyes”
  Tűzveszélyességi osztály: B
  Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék,
  száraz por
  6. Intézkedések baleset esetén
  Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
  Szemvédelem: védőszemüveg
  Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
  nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
  gyújtóforrást meg kell szüntetni.
  Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
  szabad.
  Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
  leöblíteni.
  Oldalszám: 2/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  7. Kezelés és tárolás
  Kezelés: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól,
  nyílt lángtól távol kell tartani. Használat közben tilos a
  dohányzás.
  Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól
  szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
  elkülönítve. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Szállításra,
  tárolásra a nemzetközileg elfogadott szabályok és az
  illetékes, országos hatóságok előírásai vonatkoznak.
  Eltarthatóság: 3 év
  8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
  Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére.
  Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
  kerüljön.
  Nyílt láng vagy gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben
  dohányozni, enni, inni nem szabad.
  A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvizes
  tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
  A termék nem alkalmazható nyálkahártya fertőtlenítésére.
  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
  Megjelenés: Színtelen folyadék
  Szag: Parfümös, enyhe alkoholos
  pH (hígítás nélkül): 6,0-6,5
  pH (10%-os vizes oldat): 5,0-6,0
  Sűrűség: 0,865-0,875 g/cm3
  Törésmutató: 1,360-1,370
  Lobbanáspont: 21-23°C
  Oldalszám: 3/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  10. Stabilitás és reakcióképesség
  Az előírt tárolási körülmények között és rendeltetésszerű használat esetén stabil.
  (Lásd 7. pont) Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.
  11. Toxikológiai információk
  Toxicitás: A készítmény nem toxikus.
  Irritáció: Szem-és nyálkahártya irritációt okozhat
  Szenzibilizáló hatás: Rendeltetésszerű használat esetén nem okoz túlérzékenységet.
  12. Ökotoxicitás
  Nincsenek adatok.
  13. Hulladékkezelés
  A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
  nincsenek. Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill.
  kezelés nélkül közcsatornába juttatni.
  14. Szállításra vonatkozó adatok
  Szállítási név: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
  ADR/RID besorolás:
  UN szám: 1170
  Osztály: 3
  Csomagolási csoport: II
  Szállítási kategória: 2
  Veszélyességi bárca: 3
  Oldalszám: 4/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  15. Szabályozási információk
  Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
  2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
  készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
  szabályairól
  25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
  biztonságáról
  16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
  tevékenységek végzésének feltételeiről
  38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
  előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
  28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
  Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007. (VI.29.) GKM rendelet
  A címkén található egészségre és biztonságra vonatkozó információk:
  Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R11: Tűzveszélyes
  A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
  S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
  S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
  S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
  S25: Kerülni kell a szembe jutást.
  S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
  kell fordulni.
  S50: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
  16. Egyéb
  A termék bejelentési száma: OKBI/1872/2002
  A termék engedélyszáma: OTH 2813-3/2002
  Oldalszám: 5/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BRADOPLUS kéz- és bőrfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 3.
  A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
  A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
  R11: Tűzveszélyes
  R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R34: Égési sérülést okoz
  R36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
  R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
  A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
  A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
  írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
  kötelessége.
  Változás az előző kiadáshoz képest: 1., 3., 4., 15., 16. pont
  Oldalszám: 6/6
Webáruház készítés