Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
Látogató számláló
0
5
5
3
6
0
4
Nr.1 Termékek!
Termékajánló
Termék részletek


Bradosept - felületfertőtlenítő - több méretben - UG515684

Bradosept - felületfertőtlenítő - több méretben - UG515684
1 594 Ft

BradoSept 5000ml - felületfertőtlenítő, Aldehidmentes
Felhasználási terület
Felületek gyors fertõtlenítése.
Jellemzõk
Kész munkaoldat, Széles antimikrobiális spektrum, aldehidmentes összetétel, rövid behatási idõ. Egészségügyi és élelmiszeripari felhasználásra, alkohol álló kis felületek, felszerelési, berendezési tárgyak, gyors permetezéses fertõtlenítésére.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
 • BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
  A készítmény neve: Bradosept
  Alkalmazás: aldehidmentes alkoholos felületfertőtlenítő
  Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
  6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
  Tel: 62/592-100
  Fax: 62/592-167
  Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
  Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
  06-80/201-199
  2. A veszély azonosítása
  EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Xi (Irritatív)
  Veszélyszimbólum:
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R 11: Tűzveszélyes
  R 36: Szemizgató hatású
  R 67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
  3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
  Kémiai név Konc. (%) CAS-szám EINECS Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
  Etil-alkohol 40 64-17-5 200-578-6 F 11 7-16
  i-propanol 34 67-63-0 200-661-7 Xi, F 11-36-67 7-16-24/25-26
  Oldalszám: 1/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  4. Elsősegélynyújtási intézkedések
  Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós rosszullét esetén
  orvosi ellátás biztosítandó.
  Bőrre jutás esetén: A szennyezett átitatódott ruházatot le kell venni és a bőrt folyó
  vízzel le kell öblíteni. Ha szükséges a sérültet orvosi ellátásban
  kell létesíteni.
  Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni, folyó
  vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
  mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
  azonnal szakorvoshoz kell vinni.
  Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni (nem
  tejet) és azonnal orvosi ellátás szükséges. Hánytatni nem
  szabad.
  5. Tűzvédelmi intézkedések
  Általános leírás: Tűz- és robbanásveszélyes folyadék
  Tűzveszélyességi osztály: B
  Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék, száraz
  por
  6. Intézkedések baleset esetén
  Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
  nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
  gyújtóforrást meg kell szüntetni.
  Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
  Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
  Szemvédelem: védőszemüveg
  Kézvédelem: védőkesztyű
  Testvédelem: védőruha
  Oldalszám: 2/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
  szabad.
  Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
  leöblíteni.
  7. Kezelés és tárolás
  Kezelés: Elektromos eszköz fertőtlenítése csak áramtalanítás után
  végezhető. Alkohol érzékeny felületen nem alkalmazható.
  Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól,
  nyílt lángtól távol kell tartani. Gyerekek kezébe nem
  kerülhet.
  Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól
  szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
  elkülönítve. Szállításra, tárolásra a nemzetközileg elfogadott
  szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai
  vonatkoznak.
  Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
  8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
  Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
  gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
  inni nem szabad. Elektromos készülék fertőtlenítése csak feszültségmentes állapotban
  végezhető.
  Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
  kerüljön. A permetet ne lélegezzük be.
  A dolgozók viseljenek megfelelő védőruházatot: védőruha, védőkesztyű,
  védőszemüveg. A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hidegmeleg
  folyóvizes tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
  Oldalszám: 3/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
  Megjelenés: Színtelen, tiszta, átlátszó folyadék
  Szag: Alkoholos, enyhén illatosított
  Sűrűség: 0,855 g/cm3
  Törésmutató: 1,369
  Lobbanáspont (nyílttéri): 22°C
  10. Stabilitás és reakcióképesség
  Megfelelő körülmények között stabil. (Rendeltetésszerű használat.)
  Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.
  11. Toxikológiai információk
  Toxicitás: A készítmény nem toxikus.
  Irritáció: Szem- és nyálkahártya irritációt okozhat
  Szenzibilizáló hatás: Rendeltetésszerű használat során nem okoz túlérzékenységet.
  12. Ökotoxicitás
  Adatok nem ismertek
  13. Hulladékkezelés
  A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
  nincsenek. Kerülni kell a termék és annak maradékának talajba, élővízbe és hígítás
  ill. kezelés nélkül közcsatornába jutását.
  14. Szállításra vonatkozó adatok
  Szállítási név: UN 1987 Alkoholok, m.n.n. ( izopropanol, etanol), 3, PGII, (D/E)
  Oldalszám: 4/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  ADR/RID besorolás:
  UN szám: 1987
  Osztály: 3
  Osztály kód: F1
  Csomagolási csoport: II
  Szállítási kategória: 2
  Veszélyességi bárca: 3
  Alagútkód: D/E
  15. Szabályozási információk
  Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
  2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
  készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
  szabályairól
  25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
  biztonságáról
  16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
  tevékenységek végzésének feltételeiről
  38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
  előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
  28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
  Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007.(VI.29.)GKM rendelet
  A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk:
  A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
  Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Xi (Irritatív)
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R11: Tűzveszélyes
  R36: Szemizgató hatású
  R67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
  Oldalszám: 5/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradosept
  A kiállítás kelte: 2009.02.04. Verzió: 1.
  A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
  S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
  S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni
  S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
  S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
  fordulni
  16. Egyéb
  A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
  R11: Tűzveszélyes
  R36: Szemizgató hatású
  R67: Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
  A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
  A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
  írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
  kötelessége.
  Oldalszám: 6/6
Webáruház készítés