Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
Látogató számláló
0
5
3
3
4
4
2
Nr.1 Termékek!
Termékajánló
Termék részletek


BradoDERM Soft - színtelen bőrfertőtlenítőszer - több méretben - UG444569

BradoDERM Soft - színtelen bőrfertőtlenítőszer - több méretben - UG444569
817 Ft

BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő
Felhasználási terület
Higiénés kézfertõtlenítésre, és mûtéti bemosakodásra
Jellemzõk
Széles antimikrobiális hatásspektrum. Bõrvédõ anyagot tartalmaz, ezért kevésbé szárítja a kezet.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid
 • BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
  A készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  Alkalmazás: műtéti kézfertőtlenítő szer
  Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
  6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
  Tel: 62/592-100
  Fax: 62/592-167
  Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
  Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
  06-80/201-199
  06-1/476-6400
  06-1/476-6464
  2. A veszély azonosítása
  EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Xi (Irritatív)
  Veszélyszimbólum:
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R 11: Tűzveszélyes
  R 22: Lenyelve ártalmas
  R 36: Szemizgató hatású
  Oldalszám: 1/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
  Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
  Etil-alkohol 65,00 64-17-5 F 11 7-16
  Kvaterner ammónium
  vegyület (50%-os) <1,00 68391-01-5
  68449-41-2 C 21/22-34-50 36/37/39-45
  4. Elsősegélynyújtási intézkedések
  Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni.
  Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó
  vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
  mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
  azonnal szakorvoshoz kell vinni.
  Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni és ha
  szükséges a beteget orvosi ellátásban kell részesíteni.
  5. Tűzvédelmi intézkedések
  Általános leírás: A termék „Tűz és robbanásveszélyes”
  Tűzveszélyességi osztály: B
  Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék,
  száraz por
  6. Intézkedések baleset esetén
  Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
  nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
  gyújtóforrást meg kell szüntetni.
  Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
  Szemvédelem: védőszemüveg
  Oldalszám: 2/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
  szabad.
  Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
  leöblíteni.
  7. Kezelés és tárolás
  Kezelés: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.
  Gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol kell tartani. Használat
  közben tilos a dohányzás. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel
  nem keverhető.
  Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, jól
  szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
  elkülönítve. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Szállításra,
  tárolásra a nemzetközileg elfogadott szabályok és az
  illetékes, országos hatóságok előírásai vonatkoznak.
  Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
  8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
  Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
  gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
  inni nem szabad.
  Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
  kerüljön.
  A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvizes
  tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
  A termék nem alkalmazható nyálkahártya fertőtlenítésére.
  Oldalszám: 3/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
  Megjelenés: Színtelen folyadék
  Szag: Parfümös, enyhe alkoholos
  pH (hígítás nélkül, 20°C): 5,5-6,5
  Sűrűség: 0,875-0,895 g/cm3
  Törésmutató: 1,360-1,370
  Lobbanáspont: 21-23°C
  Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik
  10. Stabilitás és reakcióképesség
  Az előírt tárolási körülmények között és rendeltetésszerű használat esetén stabil.
  (Lásd 7. pont)
  Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő. Más tisztító-és
  fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
  11. Toxikológiai információk
  Adatok nem ismertek
  12. Ökotoxicitás
  Adatok nem ismertek
  13. Hulladékkezelés
  A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
  nincsenek.
  Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill. kezelés nélkül
  közcsatornába juttatni.
  Oldalszám: 4/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  14. Szállításra vonatkozó adatok
  Szállítási név: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
  A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM
  rendelet alapján:
  ADR/RID besorolás:
  UN szám: 1170
  Osztály: 3
  Csomagolási csoport: II
  Veszélyességi bárca: 3
  Szállítási kategória: 2
  15. Szabályozási információk
  Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
  2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
  készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
  szabályairól
  25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
  biztonságáról
  16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
  tevékenységek végzésének feltételeiről
  38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
  előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
  28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
  Szállításról, valamint az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet
  A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk: lásd 16. pont.
  16. Egyéb
  A termék engedélyszáma: OTH 4181-4/2008
  Oldalszám: 5/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.01.20. Verzió: 3.
  A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
  Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Xi (Irritatív)
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R11: Tűzveszélyes
  R22: Lenyelve ártalmas
  R36: Szemizgató hatású
  A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
  S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
  S13: Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
  S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
  S25: Kerülni kell a szembe jutást.
  S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
  orvoshoz kell fordulni.
  S46: Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/
  csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
  mutatni.
  S50: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
  S3/9/14: Hűvös, jól szellőztethető helyen nyílt lángtól és
  gyújtóforrástól távol tartandó.
  A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
  R11: Tűzveszélyes
  R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R34: Égési sérülést okoz
  R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
  A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
  A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
  írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
  kötelessége.
  Változás az előző kiadáshoz képest: 16. pont
  Oldalszám: 6/6
Webáruház készítés