Kategóriák
Hírlevél
Látogató számláló
0
5
5
4
1
1
0
Nr.1 Termékek!
Termékajánló
Termék részletek


BradoLin 500ml szórófejes felületfertőtlenítő - UG136391

BradoLin 500ml szórófejes felületfertőtlenítő - UG136391
984 Ft
Brado Lin 500ml - alkoholos felületfertőtlenítő
Felhasználási terület
Felületek gyors fertõtlenítése.
Jellemzõk
Szórófejes kivitel, kész munkaoldat. Széles antimikrobiális spektrum, rövid behatási idõ. Egészségügyi és élelmiszeripari felhasználásra.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
 • BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
  A készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  Alkalmazás: felületfertőtlenítő szer
  Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
  6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
  Tel: 62/592-100
  Fax: 62/592-167
  Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
  Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
  06-80/201-199
  2. A veszély azonosítása
  EU veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  Veszélyszimbólum:
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R 11: Tűzveszélyes
  3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
  Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
  Etil-alkohol 73,00 64-17-5 F 11 7-16
  Kvaterner ammónium
  vegyület (50%-os) <0,50 68391-01-5 C, N 21/22-34-50 26-36/37/39-
  45
  Glutáraldehid (50%) <0,10 111-30-8 T, N 23/25-34-
  42/43-50
  36/37/39-
  45-61
  Oldalszám: 1/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  4. Elsősegélynyújtási intézkedések
  Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, tartós rosszullét esetén
  orvosi ellátás biztosítandó.
  Bőrre jutás esetén: A szennyezett átitatódott ruházatot le kell venni és a bőrt folyó
  vízzel le kell öblíteni. Ha szükséges a sérültet orvosi ellátásban
  kell létesíteni.
  Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni, folyó
  vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
  mozgatása közben. Steril kötés felhelyezése után a sérültet
  azonnal szakorvoshoz kell vinni.
  Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni (nem
  tejet) és azonnal orvosi ellátás szükséges. Hánytatni nem
  szabad.
  5. Tűzvédelmi intézkedések
  Általános leírás: Tűz- és robbanásveszélyes folyadék
  Tűzveszélyességi osztály: B
  Oltóanyagok: alkoholálló hab, szén-dioxidos oltókészülék, száraz
  por
  6. Intézkedések baleset esetén
  Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe és
  nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Nyílt lángot,
  gyújtóforrást meg kell szüntetni.
  Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
  Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
  Szemvédelem: védőszemüveg
  Kézvédelem: védőkesztyű
  Testvédelem: védőruha
  Oldalszám: 2/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe, csatornába juttatni nem
  szabad.
  Kiömlés esetén: Mechanikusan felszedni, majd a maradékot sok vízzel
  leöblíteni.
  7. Kezelés és tárolás
  Kezelés: Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Gyújtóforrástól,
  nyílt lángtól távol kell tartani. Gyerekek kezébe nem
  kerülhet.
  Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól
  szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól
  elkülönítve. Szállításra, tárolásra a nemzetközileg elfogadott
  szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai
  vonatkoznak.
  Eltarthatóság: Az előírt tárolási körülmények között 3 év.
  8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  A dolgozókkal meg kell ismertetni a felhasználás munkaegészségügyi előírásait.
  Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény tűzveszélyességére. Nyílt láng vagy
  gyújtóforrás közelében a termék nem használható. Munka közben dohányozni, enni,
  inni nem szabad. Elektromos készülék fertőtlenítése csak feszültségmentes állapotban
  végezhető.
  Használatakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény a szembe, nyálkahártyára ne
  kerüljön.
  A dolgozók viseljenek megfelelő védőruházatot: védőruha, védőkesztyű,
  védőszemüveg. A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hidegmeleg
  folyóvizes tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
  Oldalszám: 3/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
  Megjelenés: Színtelen folyadék
  Szag: Parfümös, enyhe alkoholos
  pH (hígítás nélkül, 20°C): 6,0-6,5
  pH (10%-os vizes oldat): 5,0-6,0
  Sűrűség: 0,870-0,880 g/cm3
  Törésmutató: 1,360-1,365
  Lobbanáspont: 21-23°C
  10. Stabilitás és reakcióképesség
  Megfelelő körülmények között stabil. (Rendeltetésszerű használat.)
  Nyílt láng, gyújtóforrás a készítmény használata során kerülendő.
  11. Toxikológiai információk
  Toxicitás: A készítmény nem toxikus.
  Irritáció: Szem-és nyálkahártya irritációt okozhat
  Szenzibilizáló hatás: Rendeltetésszerű használat során nem okoz túlérzékenységet.
  12. Ökotoxicitás
  Adatok nem ismertek
  13. Hulladékkezelés
  A csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető, speciális követelmények
  nincsenek. Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill.
  kezelés nélkül közcsatornába juttatni.
  Oldalszám: 4/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  14. Szállításra vonatkozó adatok
  Szállítási név: Etanol oldat (etil-alkohol oldat)
  A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelet, illetve az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM
  rendelet alapján:
  ADR/RID besorolás:
  UN szám: 1170
  Osztály: 3
  Csomagolási csoport: II
  Szállítási kategória: 2
  Veszélyességi bárca: 3
  15. Szabályozási információk
  Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
  2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
  készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
  szabályairól
  25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
  biztonságáról
  16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
  tevékenységek végzésének feltételeiről
  38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
  előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
  28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
  Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007.(VI.29.)GKM rendelet
  A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk:
  Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R11: Tűzveszélyes
  Oldalszám: 5/6
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer
  A kiállítás kelte: 2009.07.29. Verzió: 3.
  A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
  S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
  S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
  S20/21: Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
  S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni
  S25: Kerülni kell a szembe jutást.
  S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
  fordulni.
  S50: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető.
  S3/9/14: Hűvös, jól szellőztethető helyen nyílt lángtól és gyújtóforrástól
  távol tartandó.
  16. Egyéb
  A termék bejelentési száma: OKBI/1872/2002
  A termék engedélyszáma: OTH 2811-3/2002
  A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
  A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
  R11: Tűzveszélyes
  R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R23/25: Belélegezve és lenyelve mérgező
  R34: Égési sérülést okoz
  R42/43: Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
  (szenzibilizáció)
  R50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
  A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
  A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
  írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
  kötelessége.
  Változás az előző kiadáshoz képest: 1., 3., 15., 16. pont
  Oldalszám: 6/6
Webáruház készítés