Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
Látogató számláló
0
5
3
3
4
2
9
Nr.1 Termékek!
Termékajánló
Termék részletek


BradoClear 5000ml - felületfertőtlenítő koncentrátum (aldehidmentes) - UG106584

BradoClear 5000ml - felületfertőtlenítő koncentrátum (aldehidmentes) - UG106584
14 508 Ft
BradoCleaR 5000ml - felületfertőtlenítő (aldehidmentes)
Felhasználási terület
Felületek fertõtlenítése és tisztítása egy munkafázisban
Jellemzõk
Koncentrátum, alacsony (már 0,25%-ban) alkalmazási koncentráció, széles hatásspektrum, kiváló tisztító és fertõtlenítõhatás. Egészségügyi, élelmiszeripari, ipari felhasználásra.
Hatásspektrum
Baktericid (MRSA), fungicid, virucid (HBV/HIV inaktiváló hatás is), tuberkulocid
 • BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
  A készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  Alkalmazás: felületfertőtlenítő koncentrátum
  Gyártó/forgalmazó: Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
  6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
  Tel: 62/592-100
  Fax: 62/592-167
  Felelős személy: fejlesztes@florin.hu
  Sürgősségi telefon: OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
  06-80/201-199
  2. A veszély azonosítása
  EU veszélyjel: C (Maró)
  N (Környezeti veszély)
  Veszélyszimbólum:
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R34: Égési sérülést okoz
  R36/38: Szem- és bőrizgató hatású
  R41: Súlyos szemkárosodást okozhat
  R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
  hatású lehet)
  R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
  hosszantartó károsodást okozhat
  Oldalszám: 1/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
  Kémiai név Koncentráció (%) CAS-szám Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
  Kvaterner ammónium
  vegyület (50%-os oldat)
  £20,00 68391-01-5 C, N 21/22-34-50 26-36/37/39-
  45
  Biguanid hidroklorid
  polimer (20%-os oldat) 25,00 27083-27-8 Xi, N 38-41-43-
  50/53
  23-26-28-
  36/37/39-60-
  61
  C10-14 zsíralkohol etoxilatpropoxilát(
  1,2PO, 6,4EO)
  zsíralkoholpoliglikoléter
  5,00 69227-22-1 Xn 22-41 25-26-39-46
  4. Elsősegélynyújtási intézkedések
  Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba helyezni,
  tartós rosszullét esetén orvosi ellátás biztosítandó.
  Bőrre jutás esetén: A szennyezett átitatódott ruházatot le kell venni és a bőrt folyó
  vízzel le kell öblíteni. Ha szükséges a sérültet orvosi ellátásban
  kell létesíteni.
  Szembe jutás esetén: Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel
  a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása
  közben. A sérültet azonnal szakorvoshoz kell vinni.
  Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni és
  azonnal orvosi ellátás szükséges. Hánytatni nem szabad orvosi
  szaktanács nélkül.
  5. Tűzvédelmi intézkedések
  Általános leírás: A készítmény nem tűzveszélyes.
  Tűzveszélyességi osztály: E
  Oltóanyagok: vízköd, hab, száraz oltóanyag
  Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: légzőkészülék használata kötelező
  Oldalszám: 2/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  6. Intézkedések baleset esetén
  Személyekre vonatkozó óvintézkedések:
  Légzésvédelem: egyéni légzésvédő álarc
  Szemvédelem: védőszemüveg-arcvédő
  Kézvédelem: védőkesztyű
  Testvédelem: védőruha
  Körültekintően végzett munkával el kell kerülni a készítmény szembe, bőrre és
  nyálkahártyára jutását. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A
  védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.
  Környezetvédelem: A készítményt talajba, élővízbe és csatornába juttatni nem
  szabad.
  Kiömlés esetén: Mechanikusan fel kell szedni (nedvszívó hatású anyag), majd
  zárt tároló edénybe kell tenni.
  7. Kezelés és tárolás
  Kezelés: Csak foglalkozászerű felhasználásra!
  Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Óvakodni kell a
  bőrre és szembe kerülésétől. A terméket csak hígítva szabad
  használni!
  Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
  Tárolás: Eredeti, ép bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de
  fagymentes, jól szellőztethető helyen tárolandó. Gyerekek
  kezébe nem kerülhet.
  Szállítására, tárolására a nemzetközileg elfogadott
  szabályok és az illetékes, országos hatóságok előírásai
  vonatkoznak.
  Eltarthatóság: Az előírt körülmények között 3 év.
  Oldalszám: 3/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
  A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény tulajdonságait és a felhasználás
  munkaegészségügyi előírásait. Külön is fel kell hívni a figyelmet a készítmény maró
  hatására.
  A terméket csak hígítva szabad használni. Használatakor ügyelni kell arra, hogy a
  készítmény a szembe, bőrre és nyálkahártyára ne kerüljön.
  A dolgozók viseljenek megfelelő védőruházatot: védőruha, védőkesztyű,
  védőszemüveg. Munka közben dohányozni, enni, inni nem szabad.
  A munkáltatónak biztosítani kell munka közben és után a hideg-meleg folyóvizes
  tisztálkodás lehetőségét és védőkenőcsöt.
  9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
  Megjelenés: Színtelen, üledékmentes folyadék
  Szag: Illatosított
  pH (hígítás nélkül, 20°C): 6,8 – 7,4
  Sűrűség (20°C): ~1,0 g/cm3
  Törésmutató: 1,365 – 1,375
  Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik
  10. Stabilitás és reakcióképesség
  Az előírt tárolási körülmények között (száraz, hűvös de fagymentes helyen) stabil.
  (Rendeltetésszerű használat szükséges.)
  Égés vagy hőbomlás során keletkeznek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok,
  hidrogén-klorid.
  Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
  Oldalszám: 4/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  11. Toxikológiai információk
  A készítményben található hatóanyagok:
  Kvaterner ammónium vegyület:
  Akut mérgező hatás szájon át (LD50): 1200 mg/kg (patkány)
  Hatása bőrre: Maró hatás (nyúl)
  Hatása nyálkahártyára: Maró hatás (nyúl)
  Biguanid hidroklorid polimer:
  Akut mérgező hatás szájon át (LD50): >2000 mg/kg (patkány)
  Bőr irritáció: Bőrirritáló.
  Szem irritáció: Súlyos szemkárosodást okozhat.
  A Bradoclear felületfertőtlenítő készítményre vonatkozóan:
  Adatok nem ismertek
  12. Ökotoxicitás
  A termékben levő tenzidtartalom átlagosan legalább 90%-ban biológiai úton
  lebontható.
  Kvaterner ammónium vegyület:
  Hal toxicitás(LC50): 1,0-10,0 mg/l (Brachydanio rerio/96 óra)
  Biguanid hidroklorid polimer:
  Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 2, a vízminőséget
  veszélyeztető anyag
  Hal toxicitás (LC50): <1,0 mg/l (Rainbow trout/96 óra)
  Oldalszám: 5/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  13. Hulladékkezelés
  A készítmény és maradékai a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény,
  valamint a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, ill. a 16/2001(VII.18.) KöM rendelet
  alapján a 07 06 alcsoportba tartoznak. A csomagolási hulladék kódszám: 15 01 01
  (papír, karton), ill. 15 01 02 (műanyag). Kezelésükre a rendeletben foglaltak az
  irányadók.
  Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás ill. kezelés nélkül
  közcsatornába juttatni.
  14. Szállításra vonatkozó adatok
  Szállítási név: Folyékony maró fertőtlenítőszer mnn (kvaterner ammónium
  vegyület)
  ADR/RID besorolás:
  UN szám: 1903
  Osztály kód: C9
  Csomagolási csoport: III
  Veszélyességi bárca: 8
  Korlátozott mennyiség: LQ7
  15. Szabályozási információk
  Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
  2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
  készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
  szabályairól
  25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet munkahelyek kémiai
  biztonságáról
  16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
  tevékenységek végzésének feltételeiről
  Oldalszám: 6/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek
  előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
  28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
  Szállításról, valamint az ezt módosító 60/2007. (VI.29.) GKM rendelet
  A címkén található egészségre, biztonságra vonatkozó információk:
  Veszélyjel: C (Maró)
  N (Környezeti veszély)
  A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
  R34: Égési sérülést okoz
  R36/38: Szem- és bőrizgató hatású
  R41: Súlyos szemkárosodást okozhat
  R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
  hatású lehet)
  R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
  hosszantartó károsodást okozhat
  A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
  S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
  S13: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
  S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
  S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
  kell fordulni.
  S28: Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell
  mosni
  S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt
  kell viselni.
  S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha
  lehetséges, a címkét meg kell mutatni
  S50: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető
  16. Egyéb
  A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
  Oldalszám: 7/8
  BIZTONSÁGI ADATLAP
  Készítmény neve: Bradoclear aldehid mentes felületfertőtlenítő koncentrátum
  A kiállítás kelte: 2009.10.14. Verzió: 2.
  A komponensek R-mondatai a 3. pontból:
  R 21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
  R 22: Lenyelve ártalmas
  R 34: Égési sérülést okoz
  R 38: Bőrizgató hatású
  R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat
  R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló
  hatású lehet)
  R 50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
  R 50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
  hosszantartó károsodást okozhat
  A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
  A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
  írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
  kötelessége.
  Változás az előző kiadáshoz képest: 3., 7., 15., 16. pont
  Oldalszám: 8/8
Webáruház készítés